*

 

آدرس : تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ایمیل: sa.ismvip@ut.ac.ir

تلگرام: ut_ismvip@